Hiya Sarabare Sudha Santare

Hiya sarabare
Sudha santare
Amiyo sudhar sathe
Snigdha madhur prate
Santaribo
Parinirbane prashphutibo

Translation

Nectar-delight is floating
In my heart-boat...