30. Jibaner shesh ache maraner shesh ache

Jibaner shesh ache
Maraner shesh ache
Shudhu taba karunar shesh nai
Nirabadhi more tai
Tomar charane prabhu
Sugopane sajatane dile thai