Jibaner Shesh Ache Maraner Shesh Ache

Jibaner shesh achhe
Maraner shesh achhe
Shudhu taba karunar shesh nai
Nirabadhi more tai
Tomar charane prabhu
Sugopane sajatane dile thai