29. Jiban maran ashar swapan

Jiban maran ashar swapan
Ke jane go ke jane
Ami amai dibo dele
Param pitar prem bane