Jiban Maran Ashar Swapan Ke Jane Go

Jiban maran ashar swapan
Ke jane go ke jane
Ami amai dibo dele
Param pitar prem bane