28. Je jibane radha se jibane

Je jibane radha se jibane
Badha nahi raje
Se jibane shudhu kanur nupur
Nache baje