Je Jibane Radha Se Jibane Badha Nahi

Je jibane Radha se jibane
Badha nahi raje
Se jibane shudhu Kanur nupur
Nache baje