Kamalakanta Sada Aklanta Jarata Bijoyi

Kamalakanta sada aklanta
Jarata bijoyi bir
Bhitar bahir tibra pragati
Shanta sadhaka dhir