Kamanar Srote Basibona Kamanar Bane

Kamanar srote bhasibona
Kamanar bane hanibona
Kamanar rate jagibona
Kamanar dine phutibona