Shanti Jibane Shanti Marane Shanti

Shanti jibane shanti marane
Shanti sarbatra
Amar nather param kripar
Nidra bihin chhatra
Dyuloke bhuloke agni aloke
Param pitar chhabi
Ghume jagarane ami je amar
Atma drashta habi