Saral Sahaj Bale Nahi Kichu More Chale

Saral sahaj bale
Nahi kichhu more chale
Chaudike shudhu heri
Bidhatar jaya bheri