42. Sanjher tara ami sanjher tara

Sanjher tara ami sanjher tara
Habona ami kabhu pathahara
Bithare mor shatek bhanu indu
Ananda dheu nai je bedan bindu