Sunil Jaladhi Sunil Akash Sunil Pratibhu

Sunil jaladhi sunil akash
Sunil pratibhu bishalata
Bhakti hiyar mukti duar
Dibe more amarata