47. Sonali jyotir ami rupali chhaya

Sonali jyotir ami rupali chhaya
Param prabhur paye sanpinu kaya