Jiban Moder Dhudhu Maru Nahe Kabhu

Jiban moder dhudhu maru
Nahe kabhu nahe
Ke amare kahe amai
Ke amare kahe