Sakal Asha Purna Habe Samarpaner Bale

Sakal asha purna habe
Samarpaner bale
Bhakti bhare thakbo jakhan
Tomar charan tale