Jyotir Akashe Animesh Chite Urite Janani

Jyotir akashe animesh chite
Urite janani chahi
Khudra amire nashibo ajike
Taba jaya giti gahi