Jaruri Kaj Karbo Shudhu Jaruri Kaj Jaruri

Jaruri kaj karbo shudhu
Jaruri kaj jaruri
Pete habe bishwa mayer
Kripa plaban madhuri