Sab Aparadh Kariyacho Khama Sab

Sab aparadh kariyacho khama
Sab aparadh mor
Tai jani mago phutibe jibane
Taba chetaner bhor