Deha Ache Tai Jatana Deha Ache Tai

Deha ache tai jatana
Deha ache tai kamana
Deha ache tai eshana
Pabo paramer shobhana