Durdam Duranta Nirvik Deha Mor Chhilo

Durdam duranta nirvik deha mor
Chhilo ek din jani
Sugopan krandan abayab bandhan
Kemane ta aji mani