E Kajer Bhar Bahite Nahi Ar Tomar Kaj

E kajer bhar
Bahite nahi ar
Tomar kaj tomar hate
Sampe dilam aj prabhate
Satya samachar
Nahi kajer bhar