Ekla Chalo Ekla Chalo Ekla Ogo Chalo

Ekla chalo ekla chalo
Ekla ogo chalo
Asha marubhume keno
Ghure berai balo
Kanna jiban bandhan maran
Habena shesh kabhu
Bibhur paye sharan tumi
Nibena ki tabu