Jani Tumi Asbe Prabhu Amar Hiya Ghare

Jani tumi asbe prabhu
Amar hiya ghare
Premer pradip samarpibo
Tomai paran bhare