Japi Taba Madhu Nam Abiram Shivaram

Japi taba madhu nam
Abiram shivaram
Hiya pure haso
Andhiyar man nasho
Joy joy taba joy
ananta barabhoi