Ke Dekhabe More Deba Path Ke Janabe

Ke dekhabe more deba path
Ke janabe taba manorath
Swarge martye prabhu narayan
Deba rupe karo rupayan