Ki Diyechi Ki Peyechi Jante Nahi Chai

Ki diyechi ki peyechi
Jante nahi chai
Khamar bale maran dine
Dibe ki hai thai