Ogo Durbal Ogo Banghur Ogo Asahai

Ogo durbal ogo bhanghur
Ogo asohai tanu
Hiya ambare heribe ki kabhu
Ananda ramdhanu