Man Kanane Alor Kusum Phutena Go

Man kanane alor kusum
Phutena go phutena
Taito kabhu moher bandhan
Tutena hai tutena