Amar Katha Bhabi Kebal

Amar katha bhabi kebal tai parane byatha
Kemane hai hasbe mane madhur nirabata
Bhabi kebal manda amai ami amar ari
Nemi hiyay tomai prabhu nitya jena smari
Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 2, Aum Press, Puerto Rico, 1975