Sabar Majhe Tumi Priya Sabiy Tumi Jani

Sabar majhe tumi priya sabiy tumi jani
Janina hai apar prane tabu je kena hani
Ashru jabe jhare amar pare takhan mane
Dinata bojha churna habe amar mana bane

Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 2, Aum Press, Puerto Rico, 1975