Dureo Tumi Kacheo Tumi

Dureo tumi kachheo tumi tabu bhabi dure
Tripti je tai paina kabhu gahan hiya pure
Basana mor purna hauk e nahe mor chaowa
Tomar paye sanpi jena amar sakal paowa

Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 2, Aum Press, Puerto Rico, 1975