Chalo Jai Chalo Jai Chalo Jai

Chalo jai chalo jai chalo jai
Hetha nai hetha nai hetha nai
Asha hasi aradhana prema sudha
Aloker asimer puta khudha
Chalo jai chalo jai chalo jai
Hetha nai hetha nai hetha nai
Amader bidhatar tari banshi
Achhe shudhu bhul giri rashi rashi
Nahi pabo hetha kabhu jaha chai

Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 2, Aum Press, Puerto Rico, 1975