Tomar Sabi Bhalo

Tomar sabi bhalo
Amar sabi kalo
Tomar sabi joy
Amar sabi khoy
Tomar sabi ankhi
Amar sabi phanki