Je Shuneche Taba Charaner Dhwani

Je shunechhe taba charaner dhwani je herechhe taba hasi
Swalpe tushta kemane se rabe tomare na bhalobasi
Patanga sama anale bhasma hai jadi deha pran
Tomar sakashe labhibo janani nishchoy ami sthan
Je paini taba kona parichoy se pare rahite bhule
Chena achenare ek sathe laho janani anke tule