Saphal Habe Swapan Amar Saphal Habe

Saphal habe swapan amar saphal habe
Samarpaner atmahutir mahotsabe
Tomar hasi tomar banshi
Bijoy ketan amar chetan
Amar bhabe nachbe
Jani amar bhabe

Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 1, Aum Press, Puerto Rico, 1974