Shanti Shanti Hridaye Shanti

Shanti shanti hridaye shanti parane shanti raje
Chira manohar Kanur banshari dyuloke bhuloke baje
Ghor danaber hingshar chhaya
Andhar nishar agyana-maya
Hariye phelechhi amar e tanu mana prana antare
Akuti amar taba kripa nire nirabadhi santare

Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 1, Aum Press, Puerto Rico, 1974