Je Deshe Jai Se Deshe Bhai Ananda

Je deshe jai se deshe bhai ananda darashan
Bhitar jibane bahir jibane ekatar parashan