He Param Pita Nutan Barashe

He param pita nutan barashe karibo na kabhu bhul
Ami habo ek tomar hiyar sudha swapaner phul