Mayer Kripai Dhanya Halo Amar Khudra Jiban

Mayer kripai dhanya halo amar khudra jiban khani
Deepti pabo tripti pabo bishwa sabhai prachar kare mayer bani