Madhur Asha Madhur Jaowa Madhur Sabiy

Madhur asha madhur jaowa madhur sabiy madhur
Mayer paye rakhi amar kanna hasi prachur