76. Jedike phirai ankhi

Jedike phirai ankhi
Ke jena baliche daki
Britha bela baye jai
Jib kata asahai
Nayan mudiya rakhi
Ar ki shunite baki
Britha bela bayi jai
Kena eta nirupai