Britha Puja Apasana Dan O Dharma

Britha puja apasana dan o dharma aradhana
Jadi prabhu ichchha mato na chali tomar
Niye eso bhakti dhara jibane amar
Garo more priya pushpa tomar pujar
Bhakti ele purna habe taba aradhana