Jiban Tarani Rakhibena Ar Nij Hate Kabhu

Jiban tarani rakhibena ar
Nij hathe kabhu dhari
Sab britha mor gungyan bal
Kichui karite nari
Taba paye aj chariya dilam
Hatasha bhagna tari
Ogo sundaro bhaba kandari
Britha keno ghari mari
Jiban tarani rakhibena ar
Nij hathe kabhu dhari
Jiban tarani