Sakha Dekha Pai Ar Nahi Pai Jena Rahi

Sakha dekha pai ar nahi pai
Jena rahi taba pada chahi
Jena taba jaya giti gahi
Britha ase ei dharatale
Taba paye nahi pele thai