Aparuper Rup Rekha

Aparuper rup rekha
Dekhte peye jaina dekha
Bakya maner atit je
Se asimer sima nirdesh
Jaha purna nirbishesh
Ki rahasya
Kemane ta bali