Pathe Pathe Shunya Hate Phiri Dware

Pathe pathe shunya hate
Phiri dware dware
paran amar ke balibe chahe kahare
Jatri sabe gela chali belabelo
Cheye achi ami nayan meli
Jabar tara amar prane nai
Pathe ja pai pathe ta harai
Bhasi ashru dhare bhaba sindhu pare
Ebar mago niye chalo opare