Prabhur Tare Shunya Hathe Larte Habe

Prabhur tare shunya hathe larte habe
Larai kari marte habe darkar hale marte habe
Tor hriday habe akash sama sabar baro
Prabhur shakti tor hridaye habe jaro