Bela Jai Shuni Katobar Bela Je Jaina

Bela jai shuni katobar
Bela je jaina amar
Chokh ache khola dekhena nayan
Je dekhe tahar hayeche maran
Shuni kato katha shunina bhajan
Eito amar byartha jiban
Shune bela jai prane nahi uthe hahakar
Kakhan ke jane ki habe amar