Chinta Jethai Shanti Sethai Nahi Thake Kabhu

Chinta jethai shanti sethai nahi thake kabhu
Chinta bihin jiban chahi ogo param prabhu