Pagoler Sama Ghuriya Berai

Pagoler sama ghuriya berai praner tripti lagi
Muktir lagi he amar prabhu keno nahi kabhu magi