Kare Chahi Ki Chahi Go Aji Janani

Kare chahi ki chahi go ajo janina
Bhul kareo keno prabhu paye basina