Ashan Pradip Khani Nibe Jai Nibe Jai

Ashar pradip khani nibe jai nibe jai
Bedan hriday mor asohai asohai nirupai